Ekološka predelava
Dobro iz narave
Izvedba kontrole

Izvedba kontrole

V Inštitutu KON-CERT Maribor zagotavlja skupina izkušenih strokovnjakov neodvisno in nepristransko izvajanje postopkov certificiranja. Ob rednem kontrolnem pregledu kontrolor pregleda v nadaljevanju predstavljene procese za:

  • predelovalne obrate,
  • trgovce in uvoznike,
  • obrate javne prehrane.

Predelovalni obrati

V predelovalnih obratih ob rednem kontrolnem pregledu kontrolor natančno pregleda naslednja področja:

Dobava surovin

Vsi dobavitelji ekoloških surovin morajo ob dobavi predložiti veljavne certifikate. Prevzem ekoloških surovin mora biti jasno in učinkovito ločen od prevzema konvencionalnih surovin. Označbe ekoloških surovin in njihovi spremljajoči dokumenti morajo vsebovati vse predpisane podatke. Uvoz iz tretjih dežel mora biti izpeljan v skladu z veljavno regulativo.

Skladiščenje, predelava in transport

S primernim ločevanjem in označevanjem mora biti zagotovljena nedvoumna identifikacija surovin in izdelkov v skladišču. Predelava ekoloških pridelkov mora biti učinkovito ločena od predelave konvencionalnih pridelkov. Poskrbeti je potrebno za ustrezno identifikacijo šarž. Certifikacijskemu organu je potrebno predhodno najaviti vsako predelavo, ki ne poteka redno. Najavo predelave lahko oddate enostavno z obrazcem. Postopki transporta morajo prav tako potekati v skladu z regulativo.

Dokumentacija, knjigovodstvo in količinski pretok blaga

V obratu je potrebno voditi vse predpisane zapise in evidence (seznam surovin in dobaviteljev, recepture, seznam odjemalcev, količine za predelavo dobavljenih surovin, količine uvoženega blaga, prevzeme, izdaje in zaloge v skladišču, količine predelanih surovin (proizvodni zapisi), količine izdanih izdelkov. Podatki o količinskem pretoku blaga so preverjeni in se morajo ujemati. Vsi dokumenti o obratu morajo biti popolni in vedno aktualizirani. Vsako morebitno spremembo je potrebno sporočiti certifikacijskemu organu v roku 15 dni.

Recepture

Živila, označena z oznakami »ekološko«, »eko« ali »bio«, morajo vsebovati najmanj 95 odstotkov sestavin kmetijskega izvora iz ekološke pridelave. Vsebujejo lahko do 5 odstotkov sestavin kmetijskega izvora, ki niso bile pridelane ekološko, vendar samo tiste sestavine, ki so določene z uredbo. Ekološka živila lahko vsebujejo samo tiste dodatke in pomožne tehnološke snovi, ki so dovoljeni z uredbo. Enaka sestavina kmetijskega izvora ne sme biti hkrati uporabljena v ekološki in konvencionalni kakovosti. V obratu mora biti zagotovljena proizvodnja brez prisotnosti gensko spremenjenih organizmov.

Označevanje ekoloških živil

Deklaracija ekoloških živil mora poleg predpisanih podatkov vsebovati tudi oznako o ekološkem statusu živila in šifro certifikacijskega organa, ki je nadziral zadnjo stopnjo predelave živila in zanj izdal certifikat. Ekološka živila morajo biti obvezno označena z zaščitnim znakom EU.

Trgovci in uvozniki

Postopek certificiranja procesov predelave za trgovce in uvoznike ekoloških pridelkov oz. živil je v osnovi enak kot za predelovalne obrate ekoloških pridelkov oziroma živil. Iz postopka predelovalnih obratov je izvzet le pregled receptur in postopka predelave, poseben poudarek pa je na pregledu dobave, transporta, skladiščenja, dokumentacije, količinskega pretoka blaga in označevanja.

Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki