PEFC gozdarstvo
Gozdovi za danes in jutri
PEFC gozdarstvo

PEFC gozdarstvo

Varujte gozdove s certifikatom PEFC!

Les s certifikatom ima vse večjo veljavo na trgu, hkrati pa predstavlja priložnost lastnikom in lesni industriji za nemoteno prodajo vedno bolj okoljsko ozaveščenim kupcem. S pridobitvijo certifikata PEFC boste pokazali potrošnikom, da vam ni vseeno za neodgovorno izkoriščanje in izsekavanje gozdov ter poskrbeli za ohranjanje gozdov tudi v prihodnosti. Kupci bodo tako dobili zagotovilo, da vaši lesni in papirni izdelki prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov.

V Inštitutu KON-CERT Maribor vam nudimo storitev certificiranja procesov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po standardu PEFC. Kakovost izvajanja storitve zagotavljamo poleg strokovne ekipe tudi z rednim sodelovanjem z mednarodno priznanimi certifikacijskimi organi.

Odločite se za certificiranje tudi vi! Vedno več podjetij, ki uvažajo les in lesne izdelke, namreč zahteva certifikat, ki zagotavlja, da je les pridobljen iz gozda, v katerem se gospodari trajnostno in v skladu z vnaprej določenimi pravili. Zaradi zagotavljanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi je bilo v svetu razvitih več kot 50 standardov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, med katerimi so PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification), FSC (Forestry Stewardship Council), SFI (Sustainable Forestry Initiative), ATFS (American Tree Farm System) in CSA (Canadian Standards Association).

Najpogosteje uporabljan certifikacijski standard za trajnostno gospodarjenje z gozdovi je PEFC. PEFC je pregleden sistem nadzora gospodarjenja v gozdovih s sistemom sledljivosti izvora lesa od gozda do končnega proizvoda. Gre za prvi in največji program za certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Pridobljen certifikat PEFC je vaše zagotovilo, da prihaja les za lesne in papirne izdelke iz gozdov, v katerih se trajnostno gospodari, in potrjuje skladnost gospodarjenja z gozdovi in predelave lesa z mednarodno sprejetimi standardi in kriteriji trajnostnega gospodarjenja. Gre za upoštevanje naslednjih načel:

 • ne seka se več lesa, kot ga priraste,
 • po poseku se površine ponovno pogozdijo z naravno ali umetno obnovo,
 • ščiti se pravice delavcev,
 • spodbuja se lokalno zaposlovanje,
 • spoštuje se pravice domorodnih narodov in lastnikov,
 • gozdove se vzdržuje kot življenjski prostor rastlin in živali,
 • varuje se proizvodne, ekološke in socialne funkcije gozda,
 • ohranja se biološko raznovrstnost ekosistemov,
 • preverja se izvor lesnih surovin.

Trajnostno gospodarjenje z gozdom

Na Ministrski konferenci o varstvu evropskih gozdov v Helsinkih (MCPFE, 1993) so podali naslednjo definicijo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi: upravljanje in raba gozdov ter gozdnih zemljišč na tak način in ob takšni intenzivnosti, ki ohranjata njihovo biotsko raznovrstnost, proizvodnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost ter njihov potencial, da sedaj in v prihodnosti opravljajo pomembne ekološke, gospodarske in socialne funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni ravni, ne da bi škodovala drugim ekosistemom.

Gre torej za vzpostavljanje in ohranjanje ravnovesja med naraščajočimi potrebami družbe po gozdnih proizvodih in koristih ter ohranjanjem zdravja gozdov in biodiverzitete.

Za pomoč pri  zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi so bili razviti določeni standardi certificiranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Eden največjih in najbolj pogosto uporabljanih je PEFC standard (Programme for the Endorsment of Forest Certification).

Osnovna merila za trajnostno gospodarjenje z gozdovi so:

 • ohranjanje in primerna krepitev gozdnih fondov ter njihov prispevek h globalnim krogotokom ogljika,
 • ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdnih ekosistemov,
 • ohranjanje in spodbujanje lesnih in nelesnih proizvodnih funkcij gozdov,
 • vzdrževanje in primerno povečanje biotske pestrosti v gozdnih ekosistemih,
 • vzdrževanje in primerna krepitev varovalnih funkcij pri gospodarjenju z gozdom,
 • vzdrževanje drugih socio - ekonomskih funkcij in pogojev.
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki